Svensk Golfbaneförsäkring

Svensk Golfbaneförsäkring

Numera finns vår nya hemsida för Golf på www.golfforsakringar.se

Svensk Golfbaneförsäkring är en omfattande försäkringslösning för er Golfbaneanläggning. Försäkringen är skapad helt utifrån golfklubbarnas verksamhet och vardag. Den innehåller en omfattande egendomsförsäkring där exempelvis Vildsvinsförsäkring ingår för hela golfbanan med fullvärde.

Förutom egendomsförsäkringen innehåller den också många andra fördelar så som ett skydd för golfklubbens medlemmar i form av en årsavgiftsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för dem som arbetar ideellt. För att du ska känna dig extra trygg att pröva oss finns Villkorsgaranti. Det innebär att om en skada sker och som din förra försäkring skulle ha täckt, men som inte täcks av vår, ersätter vi dig enligt tidigare villkor. Villkorsgarantin gäller under första försäkringsåret. Detta gäller emellertid inte för skador på motorfordon. Som ansvarig för en anläggning har du ett ansvar för personal, maskiner och mycket annat. Med oss är din anläggning i trygga händer om oturen skulle vara framme. Med Svenska Sportförsäkringar får du:

•   En specialanpassad försäkring för din golfanläggning.

•   Hög tillgänglighet och service om du har frågor kring försäkringsfrågor.

•   Smidig och snabb skadehantering, som ska hjälpa oss att få branschens nöjdaste kunder

•   Kostnadsfri trygghetsbesikning från Anticimex

Försäkringsgivare är Folksam, och att både Svenska Golfförbundet och Golf Administratörernas Förening valt dem som affärspartner det ser vi som ett bevis på att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vi hjälper självklart till med att även försäkra klubbens alla fordon, både registrerade och oregistrerade.

Tilläggsförsäkringar

•   Sjukvårdsförsäkring för nyckelpersoner. Snabb och rätt vård utan omvägar.

Kontakt och offert

Det ska vara enkelt att teckna en försäkring hos oss. Kontakta mig så berättar jag mer om vårt erbjudande och hjälper dig att sätta dig in i villkor, regler eller andra komplicerade försäkringsfrågor.

Lasse Engström
Provins Insurance
070-597 98 99
lasse.engstrom@provinsinsurance.se


Grundsjälvrisk: 0.2 Pbb (Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kronor). Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna. Fullständig information finns i ert försäkringsbrev och i villkoren och de ligger till grund för skaderegleringen.

EGENDOMSFÖRSÄKRING 

(Brand, vatten, inbrott) Byggnader, maskinerier, inventarier, golf-utrustning m.m. Byggnad max 50 kvm ingår utan redovisning. Gäller inte byggnader där boende erbjuds. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

Stöld och skadegörelse utan synligt inbrott 

Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse av hjärtstartare, GIT-terminal, starttids-tv, även om lokalen är obemannad och olåst (öppen stöld) mellan 07:00–22:00. Försäkringsbelopp: Fullvärde.

ALLRISK 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom under förutsättning att ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

BEVATTNINGSANLÄGGNING

Försäkring inkl brand, vatten, inbrott och maskinskada. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

EGENDOM UNDER BAR HIMMEL 

Ersätter skada på och stöld av försäkringstagarens egendom under bar himmel. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

SKADEGÖRELSE HELA GOLFBANAN INKLUSIVE GREENER 

Försäkringen ersätter skadegörelse på golfbana och greener inklusive ersättning för skada genom djur och insekter. Vildsvinsskadeförsäkring ingår för hela golfbanan. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

STORM- OCH HAGELFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller skada på försäkrad egendom som en följd av storm och hagel (inkl. flaggstänger, stängsel, staket, utslagsplatser under tak, bollmaskin och strategiska träd m.m.) Försäkrings-belopp; Fullvärde.

NYCKELFÖRLUST I SAMBAND MED INBROTT/RÅN 

Kostnader för låsbyte i fastighet. Försäkringsbelopp; Fullvärde.

OLJESKADE- OCH CISTERNFÖRSÄKRING

Oljeskada, plötslig och oförutsedd utströmning 
• egen egendom; 1 000 000 kr 
• tredje mans egendom; 1 000 000 kr 
• Cistern; 400 000 kr

ENTREPRENADFÖRSÄKRING I EGEN REGI

Gäller för arbeten på banan, byggnader m.m. i egen regi. Försäkringsbelopp; 2 000 000 kr. Omfattning: Arbeten; allrisk, Befintlig egendom (ROT-försäkring); allrisk 1 000 000 kr Hjälpmedel; 2 Pbb

MERKOSTNADER MYNDIGHETSKRAV

Myndighet kan i samband med reparation av en skada på byggnad som fordrar byggnadslov, ställa krav på att reparationen utförs enligt gällande byggnorm. Utan denna försäkring ersätts skadan enligt den standard som fanns före skadan. Max 2 000 000 kr.

VERKTYGSFÖRSÄKRING

Omfattar materiel, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande, som används för utförande av installation, montage eller liknande arbete. Ersättning lämnas för verktyg förvarade i egna, lånade eller leasade fordon. Försäkringsbelopp per fordon; Fullvärde.

MASKINFÖRSÄKRING 

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom där maskin ingår.

FASTIGHETSMASKINFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom ingående i försäkrad byggnad gällande: 
• system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet • hissanlägg. rulltrappa eller annan anordning för personbefordran 
• tvätt-, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk inom fastigheten 
• manöverorgan till maskinellt manövrerad fordonsport 
• anläggning för sophantering

LYFT- OCH TRANSPORTFÖRSÄKRING 

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på egen egendom under transport i egna, lånade eller leasade fordon och lyft. Försäkringsbelopp; Fullvärde. Försäkringsbelopp extrakostnad; Fullvärde. Ansvarstid; 24 månader.

AVBROTTS-, EXTRAKOSTNADS OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING 

Ersättning lämnas för bortfall av försäkringsmässigt täcknings- 
bidrag i den försäkrade verksamheten till följd av en ersättningsbar brand, vatten, inbrott och allriskskada. Ansvarstid 12 mån, karenstid lägst 24 timmar. Ansvarstiden är 24 månader vid hyresförlust. Ersättning lämnas även för eventuella extrakostnader. Försäkringsbelopp; 1 000 000 kr.

 

MASKINAVBROTTSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för avbrott p.g.a. ersättningsbar maskinskada på bevattningsanläggning. Försäkringsbelopp; Fullvärde. Ansvarstid; 12 månader, karenstid lägst 24 timmar.

EPIDEMIAVBROTT

Ersättning lämnas för bortfall av försäkringsmässigt täckningsbidrag i den försäkrade verksamheten till följd av att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Försäkringsbelopp; 125 Pbb.

ANSVARSFÖRSÄKRING – VERKSAMHET/PRODUKT

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som uppstår i den försäkrade verksamheten för person- och sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsbelopp;
10 000 000 kr.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING VID TVISTEMÅL, SKATTEMÅL OCH MILJÖBROTT

Försäkringen gäller inom Norden för tvistemål som uppkommit i den försäkrade verksamheten. Ersättning lämnas för skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringsbelopp; 5 Pbb.

VD/STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringsbelopp; 2 000 000 kr.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget, exempelvis förskingring, bedrägeri eller grov stöld, för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringsbelopp; 25 Pbb.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar bland annat resgods-, ansvars-, överfalls-, reseavbrottsförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 
Försäkringen gäller vid tjänsteresa för alla anställda i företaget. 
Geografisk omfattning; Hela världen, Max 300 resdygn/år.

KUNDOLYCKSFALL

Försäkringen gäller vid personskada genom olycksfall som drabbar besökare. Försäkringen gäller även för elev i golfutbildning i golfklubbens regi. Försäkringsbelopp; 10 Pbb.

KRISFÖRSÄKRING

Ersätter skäliga kostnader för behandlingar hos psykolog vid akut psykisk kris efter exempelvis brand, rån, inbrott, överfall. 
Försäkringsbelopp; 10 behandlingar/person.

PERSONSKADA VID ÖVERFALL

Försäkringen lämnar ersättning om anställd under tjänste-utövning råkar ut för fysiskt våld exempelvis överfall och misshandel. 
Försäkringsbelopp; 1 000 000 kr.

UTÖKAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR IDEELLT ARBETANDE PERSONER

Försäkringen ersätter bland annat akutersättning, sönderklippta kläder, tandskadekostnader och medicinsk invaliditet. Försäkringsbelopp; 15 Pbb för medicinsk invaliditet.

ÅRSAVGIFTSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år.

DATABROTT / CYBERFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter utrednings- och återställandekostnader för företagets datorer. Självrisk: 0,1 Pbb. Försäkringsbelopp:
25 000 kr. 

Anticimex trygghetsbesiktning

I försäkringen ingår en kostnadsfri trygghetsbesiktning från Anticimex, som går ut på att upptäcka skador och brister som kan orsaka vattenskador, samt förse klubben med ett protokoll för att planera och budgetera långsiktigt underhåll av lokalerna.

VILLKORSSGARANTI 

Villkorsgaranti innebär att om en skada sker och som din förra försäkring skulle ha täckt, men som inte täcks av vår, ersätter vi dig enligt tidigare villkor.  Villkorsgarantin gäller under försäkringens första år. Villkorsgarantin gäller inte för skada på motorfordon och Årsavgiftsförsäkring.
 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB